Privacybeleid

ORGANISATIE
Advocatenkantoor Wauters & Partners (hierna “W&P Advocaten”, “wij” of “ons”), gevestigd te 8800 Roeselare, Ter Reigerie 9 bus 10, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle relaties tussen W&P Advocaten en haar potentiële klanten en/of zakenpartners.
CONTACTGEGEVENS
Wauters & Partners Advocaten
Ter Reigerie 9 bus 10, 8800 Roeselare
Tel: +32 51 51 17 23
www.wautersenpartnersadvocaten.be
info@wenp.eu

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met fl@wenp.eu.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
W&P Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze juridische dienstverlening en aldus in het kader van een overeenkomst doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt (bv. met het oog op het ontvangen van onze nieuwsbrief).
Zo kunnen uw gegevens gebruikt worden voor het inplannen van een consultatie of voor een studie van uw juridische vraag.

OVERZICHT PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ KUNNEN VERWERKEN
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door u in te schrijven op onze nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag
– Bankrekeningnummer

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN.
Wij verwerken (gebeurlijk) van u de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens in het kader van een overeenkomst:
– Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
– Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
– Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fl@wenp.eu

PARTNERS WAARMEE WIJ SAMENWERKEN:
Kleos: software voor advocaten die gebruikt wordt om onze dossiers te beheren, contacten te beheren en afspraken in te plannen. Lees hier hun privacyverklaring.
Mailchimp: dienst die gebruikt wordt om nieuwsbrieven uit te sturen. Lees hier hun privacyverklaring.
Google Analytics: om na te gaan hoe performant onze website is. Lees hier hun privacyverklaring.
Microsoft Outlook: dienst die gebruikt wordt om onze e-mails te beheren. Lees hier hun privacyverklaring.
DOEL EN GRONDSLAG
W&P Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– In het kader van de overeenkomst gesloten met de klant;
– Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
– Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van W&P Advocaten of van derden;
– Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren;
– W&P Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
W&P Advocaten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

BEWAARTERMIJN
W&P Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN GEDEELD MET DERDEN
W&P Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
W&P Advocaten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
COOKIES
W&P Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS AANPASSEN, INZIEN OF VERWIJDEREN
U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door W&P Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar fl@wenp.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of onleesbaar. Dit ter bescherming van uw eigen privacy.
W&P Advocaten houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.
U dient wel voor ogen te houden dat W&P Advocaten gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, confidentialiteit van het dossier of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.
W&P Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be

In geen geval kan W&P Advocaten verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

W&P Advocaten houdt eraan de betrokkene ervan te verwittigen dat de website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites die W&P Advocaten niet controleert noch beheert en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. W&P Advocaten is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. W&P Advocaten raadt de betrokkene dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die hij bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van huidige Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Privacyverklaring.

Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst aanpassingen zullen worden doorgevoerd aan de Privacyverklaring van W&P Advocaten. Indien deze Privacyverklaring wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hieronder vermeld, na te gaan.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 22.01.2021